Reguły oksfordzkie

  • Opublikowano: 09/05/2011
JAK LIGA DEBATANCKA DZIAŁA?
 
Do turnieju zgłaszają się trzyosobowe drużyny. Rekrutują się one spośród obecnych uczniów Bednarskiej. Drużyny pojedynkują się metodą każdy z każdym. Stąd podział całych rozgrywek na serie spotkań, czyli kolejki ligowe. W każdej kolejce debatowane zagadnienia dotyczą jednego wiodącego tematu (np. krytyki literackiej, ekologii, filozofii politycznej, bioetyki czy historii Polski…). Drużyny otrzymują do przedyskutowania jedno z kilku zagadnień szczegółowych, przy czym to losowanie decyduje o tym, która strona broni, a która atakuje tezę. Dysputa odbywa się publicznie wedle uproszczonych reguł oksfordzkich. O zwycięstwie przesądza decyzja jurorów.
Po każdej kolejce ustala się tabelę, przy czym za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, a za remis 1 punkt. Jeżeli w tabeli końcowej rozgrywek kilka drużyn ma tę samą liczbę punktów rozgrywa się między nimi dodatkowe pojedynki. 
W roku 2007 termin zgłaszania drużyn upływa 20 lutego. 26 lutego zostanie ogłoszona lista uczestników i terminarz rozgrywek. Zgłoszenia wysyłamy na adres pawlicki@bednarska.edu.pl
Zespoły czirliderów i czirliderek, sklepy z pamiątkami, prasa sprawozdająca itp. powstają niezależnie od organizatorów Ligi.
Informacji nt. Ligi udziela Aleksander Pawlicki.
 
REGUŁY OKSFORDZKIE 
 
Zasady debaty oksfordzkiej przyjęte dla Ligi Debatanckiej są następujące: 
 
1. dyskutują ze sobą dwie trzyosobowe drużyny, zwolennicy i przeciwnicy tezy; 
 
2. w każdej z drużyn następuje podział funkcji: mówca pierwszy daje ogólny zarys argumentacji, drugi rozwija szczegółowo wybrane wątki, trzeci natomiast zajmuje się zbiciem argumentów przeciwnika; 
 
3. zwolennicy tezy definiują problem; 
 
4. przedstawiciele stron występują naprzemiennie, począwszy od pierwszego mówcy po stronie tezy; 
 
5. czas każdego z dwóch pierwszych mówców jest ograniczony do 3 minut, trzeci dysponuje 4 minutami; 
 
6. po wypowiedzi ostatniego z mówców debata zostaje zamknięta, a jurorzy podejmują decyzję o przyznaniu jednej z drużyn zwycięstwa; decyzja jurorów jest rozstrzygająca i ostateczna; 
 
7. jurorzy uzasadniają publicznie swą decyzję, a w swej ocenie odnoszą się do kunsztu retorycznego uczestników i celności zastosowanej argumentacji; 
 
9. debatą kieruje, otwiera ją i zamyka marszałek debaty; 
 
10. marszałek debaty ma prawo odebrać głos, a nawet usunąć z sali dyskutanta, który narusza przyjęte formy grzecznościowe; 
 
11. marszałek powołuje sekretarza debaty, którego zadaniem jest pomiar czasu i sygnalizowanie dzwonkiem, że czas wypowiedzi został przekroczony; 
 
12. w czasie wygłaszanej mowy przeciwnicy mogą zgłaszać uwagi i pytania do mówcy, ale tylko za jego zgodą. Dzieje się to w następujący sposób: przeciwnik kładzie prawą rękę na swej potylicy, a lewą unosi do góry i informuje - "Pytanie" albo "Uwaga", mówca może udzielić głosu pytającemu (mówiąc "Proszę") lub nie (mówiąc "Dziękuję"). W przypadku zgody na wtrącenie czas mówcy wydłuża się o czas zabrany przez pytającego; wtrącenia nie powinny przemieniać się w wymianę zdań - odpowiedziawszy na zastrzeżenie polemisty mówca kontynuuje swoje wystąpienie; 
 
14. uczestnicy debaty zwracają się do siebie per "Pani, Panie", każda z wypowiedzi powinna zacząć się od grzecznościowego zwrotu w kierunku marszałka i publiczności np. "Panie Marszałku (Pani Marszałek), Szanowna Publiczności..." 
 
  REGUŁY OCENIANIA
 
1. Każdy pojedynek sędziuje co najmniej 2 jurorów.
2. Punktacja jury jest sumą punktacji poszczególnych jurorów, z których każdy ma do dyspozycji tę samą pulę punktów. 
3. Jury ocenia całość zespołu debatanckiego za: wierność tematowi, przygotowanie argumentacji oraz umiejętność reagowania na argumentację strony przeciwnej. Punkty przyznane w ten sposób grupie (przez poszczególnych sędziów) mnożone są przez regulaminową liczbę jej członków, czyli przez 3. 
 4. Jury ocenia poszczególnych zawodników za: wartość retoryczną, umiejętność stosownego zachowania się oraz wypełnienie zadania należącego do mówcy. Punkty przyznane każdemu z mówców (przez poszczególnych sędziów) sumują się w wynik grupy. 
5. Ostateczna punktacja drużyny ustalana jest przez dodanie wyników uzyskanych wedle zasad określonych w ustępach 3 i 4.  
6. Ocena w przypadku poszczególnych kryteriów wygląda następująco: 
 
A. wierność tematowi - brak zgodności z tematem (0p.) lub zgodność (2p.) 
 
W ramach tego kryterium jurorzy oceniają umiejętne zdefiniowanie tematu (lub jego redefinicję) i pozostawanie przy przyjętych przez pierwszych mówców definicjach przez cały czas trwania debaty. Każde wyraźne odejście od przyjętego rozumienia tematu oznacza pozbawienie drużyny punktów, przez co chcemy podkreślić wagę wierności tematowi i definicjom. Reguły debaty oksfordzkiej wymagają, aby obie drużyny akceptowały definicję zaproponowaną przez stronę tezy albo redefinicję sugerowaną przez stronę przeciwną tezie. 
 
B. przygotowanie argumentacji - złe (0p.), mierne (1p.), dobre (2p.), znakomite (3p.) 
 
W ramach tego kryterium jurorzy oceniają bogactwo wykorzystanych argumentów: z jednej strony ich oryginalność i samodzielność, z drugiej zaś znajomość argumentacji formułowanej dotychczas przez znawców kwestii, a także umiejętne odwoływanie się do autorytetów w danej dziedzinie. 
 
C. umiejętność reagowania na argumentację strony przeciwnej - brak (0p.), mierna (1p.), dobra (2p.), znakomita (3p.) 
 
Ocenia się tu otwartość na polemikę (dostrzeżenie informacji i pytań oraz wysłuchanie jakiejś części z nich) oraz umiejętność rozumienia zastrzeżeń i krótkiego, celnego odniesienia się do nich. Kryterium to należy do tych, które ocenia się drużynowo, mimo iż w trakcie debaty reakcja należy do poszczególnych zawodników. Nie zawsze jednak każdy z zawodników ma okazję do reakcji - zgłaszanie informacji i pytań nie jest przecież obowiązkiem przeciwników. Nie ocenia się tu kunsztu mówcy trzeciego (czyli "zbijacza") - indywidualna ocena ich mowy dokonana zostanie w ramach kryterium F. 
 
D. wartość retoryczna - brak (0p.), mierna (1p.), dobra (2p.), znakomita (3p.) 
 
Ocenia się tu zarówno poprawność językową, jak i umiejętności retoryczne. Ujmuje się punkty za chwyty o charakterze erystycznym.
 
E. umiejętność stosownego zachowania się - poprawne (1p.), dobre (2p.), wyróżniające się (3p.) 
 
Kryterium to pozwala odnieść się jurorom do przestrzegania zasad fair play, zachowywania czasu przeznaczonego na wypowiedź oraz kultury osobistej zawodników (w tym także zachowania form grzecznościowego zwracania się do uczestniczących). Nie przyznaje się tu zera punktów, ponieważ zachowanie ocenione na zero oznaczałoby wcześniejszą dyskwalifikację zawodnika przez marszałka debaty. 
 
F. wypełnienie zadania należącego do mówcy - złe (0p.), mierne (1p.), dobre (2p.), znakomite (3p.) 
 
Kryterium to służy do oceny, w jakim stopniu mówca wywiązał się z przypisanej sobie roli - przy czym oczekuje się, że zrealizuje w pełni swoje zadanie i nie wejdzie w rolę innego mówcy. Role mówców opisane są w "Regułach oksfordzkich” i tak: mówca pierwszy definiuje (redefiniuje) temat oraz daje ogólny zarys argumentacji. Nie musi wyliczyć wszystkich argumentów, ale winien wskazać przynajmniej główne wątki. Mówca drugi rozwija pojedyncze argumenty, wzbogacają je przykładami, dają erudycyjne odniesienia. Mówca trzeci odnosi się w sposób uporządkowany do argumentacji przeciwników i stara się ją podważyć, może przy tym przypomnieć argumentację własną jako alternatywną dla "zbijanych" idei przeciwników. 
 
7. W przypadku, gdyby obie drużyny uzyskały tę samą liczbę punktów o zwycięstwie decydować będzie przewaga uzyskana na poziomie poszczególnych kryteriów, przy czym sprawdza się to wedle następującej kolejności: wierność tematowi, przygotowanie argumentacji, wypełnienie zadania mówcy, wartość retoryczna, umiejętność reagowania, umiejętność stosownego zachowania się. Sprawdzanie trwa, aż do znalezienia kryterium, przy ocenie którego jedna z drużyn uzyskała więcej punktów. W przypadku, gdyby dla wszystkich kryteriów punktacja obu drużyn była identyczna jury losuje zwycięzcę. 
8. Po każdej debacie przedstawiciel jury wskazuje zwycięzcę i krótko uzasadnia wobec drużyn i publiczności werdykt. 
9. Decyzja jury jest zawsze ostateczna. 
 
„Reguły” oparto na  Regulaminie Konkursu i Regulaminie oceniania Warszawskiego Konkursu Debat Oksfordzkich.
Projekty: