Ustawa Antynarkotykowa (w wersji przegłosowanej przez Sejm 11 marca 2013)

  • Opublikowano: 12/03/2013

 

W trosce o zdrowie i życie obywateli Rzeczpospolitej Szkolnej,
Sejm Terytorialny Bednarskiej stanowi co następuje:

 

1.Dyrektor Szkoły lub wychowawca za zgodą dyrektora mają możliwość zarządzenia badań na obecność narkotyków (dalej: badań) ze wskazaniem na konkretnego ucznia lub nauczyciela.

 

2.Na rodzicach lub opiekunach prawnych ucznia spoczywa obowiązek przeprowadzenia badania.

 

3.Badania wykonywane są w placówce wskazanej przez Szkołę  w ciągu 48 godzin  tzw. multitestem.

 

4.Rodzic lub upełnomocniony przez rodzica opiekun ucznia bądź uczeń za zgoda rodziców bądź nauczyciel wskazani do badania mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie o wyniku badań do dyrektora Szkoły następnego dnia po badaniu.

 

5. W przypadku pozytywnego wyniku bądź odmowy wykonania badań przez nauczyciela, dyrektor postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

 

6. W przypadku pozytywnego wyniku bądź odmowy wykonania badań dyrektor Szkoły przy udziale Radcy Bezpieczeństwa zawiera z uczniem i jego rodzicami lub opiekunami prawnymi kontrakt. Odmowa podpisania kontraktu upoważnia dyrektora do skreślenia ucznia z listu uczniów.

 

7. Koszta badania pokrywa osoba badana lub jej opiekun. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o refundacji kosztów.

O szkole: 
Inne: