Porządek Obrad Sejmu Wielkiego Rzeczypospolitej Szkolnej

  • Opublikowano: 01/10/2015

 

1.      Wniosek o zatwierdzenie przez Sejm Wielki zmian wprowadzonych do Regulaminu Sejmu Wielkiego oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Szkolnej.

Uzasadnienie: Zmiany w Konstytucji przegłosowane na poprzednim posiedzeniu są niezgodne z Regulaminem Sejmu (pkt.6.). Na Sejmie nie było przedstawicieli Bednarskiej Szkoły Podstawowej oraz nie było quorum.

wnioskodawcy: Michał Sienicki, Karolina Wegner

2.      Wniosek o zmianę w Regulaminie Sejmu Wielkiego w punkcie 6.:

Aktualne brzmienie pkt. 6.:
„Sejm Rzeczypospolitej Szkolnej zmienia Konstytucję Rzeczypospolitej Szkolnej bezwzględną większością głosów swego konstytucyjnego składu, przy obecności co najmniej jednego delegata każdej ze szkół Zespołu”

Proponowane brzmienie pkt. 6.:
„Sejm Rzeczypospolitej Szkolnej zmienia Konstytucję Rzeczypospolitej Szkolnej bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej jednego delegata każdej ze szkół Zespołu”

Uzasadnienie: Aktualnie obowiązujące quorum jest trudne do utrzymania pod koniec obrad. Chcemy uniknąć sytuacji, w której praca tych, którzy zostają do końca obrad idzie na marne.

wnioskodawcy: Michał Sienicki, Karolina Wegner

3.      Wniosek o dodanie do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Szkolnej punktu 10.:

„Na 2 tygodnie przed sejmem zbierają się delegacje szkół (przynajmniej jedna osoba z każdej szkoły) i wyznaczają osobę odpowiedzialną za przygotowanie i udostępnienie porządku obrad”

Uzasadnienie: Potrzebna jest osoba, która będzie odpowiedzialna za ustalenie porządku obrad, aby nie marnować czasu na sejmie.

wnioskodawcy: Michał Sienicki, Karolina Wegner

4.      Wniosek o dodanie do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Szkolnej punktu 10.1:

„Sejm Rzeczypospolitej Szkolnej może zmienić kolejność punktów porządku obrad zwykłą większością głosów”

Uzasadnienie: Nie przewidujemy możliwości dodawania nowych punktów do porządku obrad, ponieważ wiązałoby się to z wykluczeniem z dyskusji tych osób, które przeczytały porządek obrad i nie przyszły na sejm, ponieważ nie znalazły tam niczego, co by je interesowało. Warto jednak dać Sejmowi możliwość zmiany kolejności omawianych punktów, ponieważ osoba przygotowująca porządek obrad może czegoś nie przewidzieć.

wnioskodawcy: Michał Sienicki, Karolina Wegner

6.      Propozycja Uchwały o Radzie Międzyszkolnej:

1. Sejm Wielki uchwala powstanie Rady Międzyszkolnej.
2. Rada Międzyszkolna składa się z nie więcej niż trzech przedstawicieli władz ustawodawczych każdej ze szkół.
3. Zadaniem Rady Międzyszkolnej jest wymiana doświadczeń z zakresu demokracji szkolnej i utrzymywanie współpracy władz ustawodawczych szkół zespołu ze szczególnym uwzględnieniem okresu pomiędzy posiedzeniami Sejmu Wielkiego.
4. Rada Międzyszkolna powinna spotykać się nie rzadziej niż raz na rok szkolny, nie później niż do 15 kwietnia.
5. Za zwoływanie posiedzeń Rady Międzyszkolnej odpowiedzialne są władze ustawodawcze szkół.
6. Na każdym posiedzeniu Rady Międzyszkolnej wyznaczana jest kolejna szkoła odpowiedzialna za zwołanie kolejnego spotkania Rady Międzyszkolnej.
*7. Jeśli wyznaczona Szkoła nie zwoła posiedzenia do końca marca w danym roku szkolnym - spotkanie Rady Międzyszkolnej organizuje Dyrektor I SLO “Bednarska”.

Uzasadnienie: Celem proponowanej Rady Międzyszkolnej byłaby przede wszystkim rozmowa i wymiana doświadczeń. Ponieważ zwoływanie Sejmu Wielkiego trwa długo, obrady muszą odbywać się według ściśle określonych reguł, a liczba posłów jest bardzo wysoka, nie jest to dobre forum do prowadzenia dialogu. Rada Międzyszkolna powinna służyć konstruktywnej rozmowie w mniej formalnej atmosferze. Ograniczenie liczby delegatów do trzech konieczne służy temu, by wszyscy reprezentanci szkół mogli się lepiej poznać. Ze względu na to, że w okresie od kwietnia do czerwca odbywają się matury, wycieczki, uroczystości itp, sugeruję, by Rada Międzyszkolna spotykała się nie później niż do 15 kwietnia.
*Punkt 7 stanowi zabezpieczenie w przypadku niedopełnienia obowiązku zwołania Rady Międzyszkolnej przez jedną ze szkół. Ponieważ jednak nakłada dodatkowe obciążenie na I SLO “Bednarska”, powinien wejść w życie tylko za zgodą delegacji tej szkoły.

wnioskodawca: Artur Harris

7.      Propozycja zmian w Konstytucji

Zmiana punktu 3.5.2 Rada Pedagogiczna ma prawo wyboru Dyrektorki/Dyrektora szkoły oraz  wnioskowania do Zarządu TP PSLO o odwołanie Dyrektora/ki szkoły.

Zmiana punktu 3.5.2.1 Do wyboru lub wnioskowania o odwołanie Dyrektora/ki szkoły Rada Pedagogiczna może poszerzyć swój skład o pozostałych pracowników/niczki szkoły.

Zmiana punktu 3.5.2.2 Zarząd TP I SLO zatwierdza bądź odrzuca wybór lub wniosek Rady Pedagogicznej. Zarząd TP I SLO ma obowiązek uzasadnić swoją decyzję przed społecznością szkolną.

Zmiana punktu 3.5.2.4 Sejm każdej szkoły podejmuje uchwałę określającą sposób wyboru i wnioskowania o odwołanie dyrektora/ki przez Radę Pedagogiczną. Załącznik ten potwierdza Zarząd TP PSLO.

3.5.2.5 Zarząd TP PSLO ma prawo odwołania Dyrektora/ki szkoły.

Uzasadnienie: Konstytucja w obecnym kształcie nie reguluje kwestii odwoływania dyrektorów. Proponowane zmiany mają na celu jednoznaczne określenie kompetencji zarówno władz szkolnych, jak i Zarządu w zakresie wyboru i odwoływania dyrektorów. Ponadto proponowane zmiany przenoszą odpowiedzialność za ustalenie sposobu wyboru i wnioskowania o odwołanie dyrektorów z Rady Pedagogicznej na sejmy. Jestem zdania, że nie powinno się zmuszać pracowników szkoły do określania metody odwoływania swojego pracodawcy. Sugeruję, by sejmy szkół, których Rady Pedagogiczne już przegłosowały Załącznik do Regulaminu Rady Pedagogicznej, o którym mowa jest w obecnej wersji konstytucji, przyjęły go jako ustawę w formie zbliżonej do tej, w jakiej została przegłosowana przez Radę Pedagogiczną.

wnioskodawca: Artur Harris

8.      Przedstawienie demokracji poszczególnych szkół (z poprzedniego posiedzenia)

wnioskodawczyni: Wanda Łuczak